Toán Lớp 6: tìm tập ước chung của A)30 và 45 B )42 và 70

Toán Lớp 6: tìm tập ước chung của
A)30 và 45
B )42 và 70

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Ta có : $30$ = $2$ . $3$ . $5$ 
  $45$ = $3^{2}$ . $5$ 
  to ƯC(30;45) = {±1; ±3 ; ±5 ;±15} 
  b) Ta có : $42$ = $2$ . $3$ . $7$ 
  $70$ = $2$ . $5$ . $7$ 
  to ƯC(42;70) = {±1 ; ±2 ; ±7 ; ±14} 
  $\text{Nocopy}$ 
  $\textit{@gladbach}$

  Trả lời

Viết một bình luận