Toán Lớp 6: Tìm số có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số một vào trước và sau số đó thì được số mới gấp 23 lần số đã cho.

By Nhiên

Toán Lớp 6: Tìm số có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số một vào trước và sau số đó thì được số mới gấp 23 lần số đã cho.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số một vào trước và sau số đó thì được số mới gấp 23 lần số đã cho.”

 1. Giải đáp:
   Gọi số cần tìm là \overline{ab}
  Ta có:
  \overline{ab} . 23 = \overline{1ab1}
  (10a + b) . 23 = 1001 + 100a + 10b
  230a + 23b  = 1001 + 100a + 10b
  130a + 13b = 1001
  10a + b       = 1001 : 13
  \overline{ab} = 77
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số đó là ab
  =>số mới là 1ab1
  1ab1=ab.23
  =>1001+100a+10b=(10a+b).23
  =>1001+100a+10b=230a+23b
  =>1001=130a+13b
  =>77=10a+b
  =>77=ab
  số đó là 77

  Trả lời

Viết một bình luận