Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm số có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số một vào trước và sau số đó thì được số mới gấp 23 lần số đã cho.

Toán Lớp 6: Tìm số có hai chữ số biết nếu viết thêm chữ số một vào trước và sau số đó thì được số mới gấp 23 lần số đã cho.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số đó là ab
  =>số mới là 1ab1
  1ab1=ab.23
  =>1001+100a+10b=(10a+b).23
  =>1001+100a+10b=230a+23b
  =>1001=130a+13b
  =>77=10a+b
  =>77=ab
  số đó là 77

 2. Giải đáp:
   Gọi số cần tìm là \overline{ab}
  Ta có:
  \overline{ab} . 23 = \overline{1ab1}
  (10a + b) . 23 = 1001 + 100a + 10b
  230a + 23b  = 1001 + 100a + 10b
  130a + 13b = 1001
  10a + b       = 1001 : 13
  \overline{ab} = 77
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhiên