Toán Lớp 6: Tìm `x ∈ N` biết : `4^x =` $2^{x+1}$

Toán Lớp 6: Tìm x ∈ N biết :
4^x = $2^{x+1}$

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   4^x = 2^{x +1}
  2^{2 . x} = 2^{x + 1}
  = > 2^x . 2^x = 2^x . 2^1
         2^x . 2^x – 2^x . 2^1 = 0
         2^x . (2^x – 2^1) = 0
  Mà 2^x  \ne 0 (x ∈ N)
  = > 2^x – 2^1 = 0
  = > 2^x = 0 + 2^1
  = > 2^x = 2^1
  = > x = 1
  Vậy x = 1

  Trả lời

Viết một bình luận