Toán Lớp 6: Tìm chữ số x để số 132.x chia hết cho cả 3 và 5

Toán Lớp 6: Tìm chữ số x để số 132.x chia hết cho cả 3 và 5

TRẢ LỜI

 1. Để
  +)132x chia hết cho 5 khi x=0 hoặc x=5
   +)132x chia hết cho 3 khi tổng các chữ số chia hết cho 3
  Ta có: 1+3+2+0=6 chia hết cho 3
  1+3+2+5=11 không chia hết cho 3
  vậy x=0

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: $132x$ chia hết cho $3$
  $\Rightarrow 1 + 3 + 2 + x$ chia hết cho $3$
   Ta có: $132x$ chia hết cho $5$
  $\Rightarrow x = 5$ hoặc $x = 0$
  Thử lại: $1 + 3 + 2 + 5 = 11$ không chia hết cho $3 \Rightarrow$ Loại
  $1 + 3 + 2 + 0 = 6$ chia hết cho $3 \Rightarrow$ Thỏa mãn
  Vậy chữ số $x = 0$

  Trả lời

Viết một bình luận