Toán Lớp 6: tìm x , biết : a) 6x – 5 = 19 b) 3x = 2 = 20 + (-12) c) 12x – 33 = 3 ³ . 3 ³ d) (x + 1 ) + ( x + 2 ) + …+ (x + 100) = 5750

Toán Lớp 6: tìm x , biết :
a) 6x – 5 = 19
b) 3x = 2 = 20 + (-12)
c) 12x – 33 = 3 ³ . 3 ³
d) (x + 1 ) + ( x + 2 ) + …+ (x + 100) = 5750

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  a) 6x – 5 = 19
  6x=19+5
  6x=24
  =>x=24:6
  =>x=4
  vậy x=4
  b) 3x = 2 = 20 + (-12)
  3x+2=8
  3x=8-2
  3x=6
  =>x=2
  vậy x=2
  12x – 33 = 3 ³ . 3 ³
  12x-33=27.27
  12x-33=729
  12x=729+33
  12x=762
  =>x=63,5
  vậy x=63,5
  (x+1)+(x+2)+…+(x+100)=5750
  ⇔(x+x+x…+x)+(1+2+3+…+100)=5750
  ⇔(x.100)+(1+100).100:2=5750
  ⇔(x.100)+5050=5750
  ⇔x.100=5750-5050
  ⇔x.100=700
  ⇔x=700:100
  ⇔x=7
  xin CTLHN ạ
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  a) 6x-5=9 ⇔6x=24⇔x=24÷6=4
  b)3x-2=20+(-12)⇔3x-2=8⇔3x=10⇔x=$\frac{10}{3}$ 
  c)12x-33=$3^{3}$ . $3^{3}$ ⇔12x-33=9 . 9⇔12x=81+33=114⇔x=114÷12=12
  d) (x+1)+(x+2)+…+(x+100)=5750
  ⇔(x+x+x…+x)+(1+2+3+…+100)=5750
  ⇔(x.100)+(1+100).100:2=5750
  ⇔(x.100)+5050=5750
  ⇔x.100=5750-5050
  ⇔x.100=700
  ⇔x=700:100
  ⇔x=7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận