Toán Lớp 6: Tìm x biết: a, x-15 là số đối của số 10 b, 12-x là số đối của số -11 Mình cần gấp mong mn giúp mình

Toán Lớp 6: Tìm x biết:
a, x-15 là số đối của số 10
b, 12-x là số đối của số -11
Mình cần gấp mong mn giúp mình

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a.Số đối của 10 là -10 
  => x-15=-10
        x     = -10+15
        x     = 5
  b.số đối của -11=11
  =>12-x=11
             x=12-11
             x=1

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, x-15 là số đối của số 10
  ⇒ x – 15 = -10
      x         = -10 + 15
      x         = 5
  b, 12-x là số đối của số -11
  ⇒ 12 – x = 11
              x = 12 – 11
              x = 1

  Trả lời

Viết một bình luận