Toán Lớp 6: Một đội đơn vị bộ đội khi xếp hàng 15,20,25 đều vừa đủ. Biết số người trong đơn vị trong khoảng 250 đến 400. Tính số người của đơn vị đ

Toán Lớp 6: Một đội đơn vị bộ đội khi xếp hàng 15,20,25 đều vừa đủ. Biết số người trong đơn vị trong khoảng 250 đến 400. Tính số người của đơn vị đó?

TRẢ LỜI

 1. Gọi số người trong đội là x (người)
  Vì x vdots {(15),(20),(25):} ⇒ x ∈ BC (15 ; 20 ;25) 
  Ta có :
  15 = 3 . 5
  20 = 2^{2} . 5
  25 = 5^{2}
  ⇒ $BCNN$ (15 ; 20 ; 25) = 2^{2} . 3 . 5^{2} = 300
  ⇒ BC (15 ; 20 ; 25) = {0 ; 300 ; 600 ; …}
  Mà 250 \leq x \leq 400 ⇒ x = 300
  Vậy số người trong đơn vị đó là 300 người .

  Trả lời

Viết một bình luận