Toán Lớp 6: tìm a,b,c,d biết : `30/43 =1/(a + 1/(b + 1/(c + 1/d)))`

Toán Lớp 6: tìm a,b,c,d biết :
30/43 =1/(a + 1/(b + 1/(c + 1/d)))

0 bình luận về “Toán Lớp 6: tìm a,b,c,d biết : `30/43 =1/(a + 1/(b + 1/(c + 1/d)))`”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  30/43
  = 1/(43/30)
  = 1/(1 + 13/30)
  =  1/(1 + 1/(30/13))
  = 1/(1 + 1/(2 + 4/13))
  = 1/(1 + 1/(2 + 1/(13/4)))
  = 1/(1 + 1/(2 + 1/(3 + 1/4)))
  Vậy a = 1 ; b = 2 ; c = 3 ; d = 4

  Trả lời

Viết một bình luận