Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu1: tìm ƯCLN a)24,36và60 b)12,15và10 c)24,16và8 d)9,81 e)11,15 f)1,10 g)150,84 h)46,138 i)16,32,112

Toán Lớp 6: Câu1: tìm ƯCLN
a)24,36và60
b)12,15và10
c)24,16và8
d)9,81
e)11,15
f)1,10
g)150,84
h)46,138
i)16,32,112

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ Gỉai thích các bước giải:
  a) 24 = 2^3 . 3
  36 = 2^2 . 3^2
  60 = 2^2 . 3 . 5 
  ƯCLN(24,36,60) = 12
   b) 12 = 2^2 . 3
  15 = 3 . 5
  10 = 2 . 5
  ƯCLN(12,15,10) = 30
  c) 24 = 2^3 . 3
  16 = 2^4
  8 = 2^3
  ƯCLN(24,16,8) = 8
  d) 9 = 3^2
  81 = 3^4
  ƯCLN(9,81) = 9
  e) 11= 11
  15 = 3 . 5
  ƯCLN( 11,15) = 1
  Vì 11 và 15 là hai số nguyên tố chung nên ƯCLN = 1
  f) 1 = 1
  10 = 2 . 5
  ƯCLN(1,10) = 1
  Vì hai số đã cho không có thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1
  g) 150 = 2 . 3 . 5
  84 = 2^2 . 7
  ƯCLN(150,84) = 2
  h) 46 = 2 . 23
  138 = 2 . 3 . 23
  ƯCLN(46,138) = 46
  i) 16 = 2^4
  32 = 2^5
  112 = 2^4 . 7
  ƯCLN( 16,32,112) = 16
  Hok tốt~
  #Zynn_2k?
  Cho mình xin 5* và ctrlhn nha^^!

 2. Giải đáp:
   a) 24=2^3*3
       36=2^2*3^2
       60= 2^2*3*5
  ƯCLN(24,36,60)= 2^2*3=12
  b) 12=2^2*3
      15=3*5
      10=2*5
  ƯCLN(12,15,10)=1
  c)24=2^3*3
    16= 2^4
     8=2^3
  ƯCLN(24,16,8)=2
   d)9=3^2
     81=3^4
  ƯCLN(9,81)=3^2=9
   e)11=11
      15=3*5
  ƯCLN(11,15)=1
   f)1=1
     10=2*5
  ƯCLN(1,10)=1
  g)150=5^2*3*2
  84=2^2*3*7
  ƯCLN(150,84)=2*3=6
  h)46=2*23
  138=2*3*23
  ƯCLN(46, 138)=2*23=46
  i)16=2^4
  32=2^5
  112=2^4*7
  ƯCLN(16,32,112)=2^4=16

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung