Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì đc thương là 18 và d

Toán Lớp 6: tìm 1 số tự nhiên có 2 chữ số biết rằng nếu lấy số đó chia cho hiệu của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị thì đc thương là 18 và dư 4
mn nhanh nha mình sắp fai nộp r

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết : 
  – Gọi hai số đó là ab ( 0 ≤ b ≤ 14, 0 < a ≤ 14, a, b ∈ N )
  Theo bài ra ta có :
  ab : a = 14 ( dư 4 )
  ⇒ ab = 14 . a + 4
  ⇔ a . 10 + b = a . 18 + 4
  ⇔ b = a + 4 
  ⇒ ( a, b ) ∈ { ( 2 ; 4 ), ( 3 ; 5 ), ( 4 ; 6 ), ( 5 ; 7 ), ( 6 ; 8 ), ( 7 ; 9 ) }
  Vậy ab ∈ { 24, 35, 46, 57, 68, 79 }
  NO COPY
  @nguyenmai093
                         Cho mik xin vote, cám ơn, câu trả lời hay nhất với ạ !                   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số phải tìm là ab ( a > b ).
  Đặt n là hiệu của a và b, tức a – b = n. 
  Theo đb ta có: 
  ab = n x 18 + 4
  Vì ab < 100 nên n < 6 ( do 6 x 18 + 1 = 109 ) 
  Và số chia phải lớn hơn số dư: 
  => n > 4
  Vậy: 
  4 < n < 6
  => n chỉ có thể là 5
  => STN đó là: 5 x 18 + 1 = 94 ™
  Vậy số phải tìm là 94
  Lưu ý: ab gạch đầu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )