Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tại một nhà sản xuất bánh kẹo,bác A có thể đóng gói 2820 viên kẹo trong mỗi giờ bác B có thể đóng 816 hộp trong 8 giờ làm việc a, nếu

Toán Lớp 6: tại một nhà sản xuất bánh kẹo,bác A có thể đóng gói 2820 viên kẹo trong mỗi giờ bác B có thể đóng 816 hộp trong 8 giờ làm việc
a, nếu mỗi hộp chứa 60 viên kẹo thì ai là người đóng nhanh hơn
b, nếu cần đóng 1176 hộp kẹo thỉ cả bác A và bác B phải làm việc trông bao nhiêu giờ

Comments ( 1 )

 1. a ) Trong mỗi giờ bác B đóng gói được :
  816 xx 60 : 8 = 6120 ( viên )
  Vì 2820 < 6120 nên bác B đóng nhanh hơn
  b ) 1176 hộp kẹo có tất cả số viên kẹo là :
  1176 xx 60 = 70560 ( viên )
  Nếu cần đóng 1176 hộp kẹo thì cả bác A và bác B phải làm việc trong số giờ là :
  70560 : ( 2820 + 6120 ) = 1176/149 ( giờ )
  Vậy bác B là người đóng nhanh hơn và nếu cần đóng 1176 hộp kẹo thì cả bác A và bác B phải làm việc trong 1176/149 giờ
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )