Toán Lớp 6: tại một nhà sản xuất bánh kẹo,bác A có thể đóng gói 2820 viên kẹo trong mỗi giờ bác B có thể đóng 816 hộp trong 8 giờ làm việc a, nếu

By Mỹ Thuận

Toán Lớp 6: tại một nhà sản xuất bánh kẹo,bác A có thể đóng gói 2820 viên kẹo trong mỗi giờ bác B có thể đóng 816 hộp trong 8 giờ làm việc
a, nếu mỗi hộp chứa 60 viên kẹo thì ai là người đóng nhanh hơn
b, nếu cần đóng 1176 hộp kẹo thỉ cả bác A và bác B phải làm việc trông bao nhiêu giờ
Viết một bình luận