Toán Lớp 6: So sánh 2 luỹ thừa sau $2^{3n}$ và $3^{2n}$

By Hương

Toán Lớp 6: So sánh 2 luỹ thừa sau
$2^{3n}$ và $3^{2n}$
Viết một bình luận