Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: số học sinh lớp 6A chưa đến 50 em.biết khi số học sinh của lớp 6A xếp hàng 8,hàng 10 đều thừa 1 em.Tính số học sinh của lớp 6A

Toán Lớp 6: số học sinh lớp 6A chưa đến 50 em.biết khi số học sinh của lớp 6A xếp hàng 8,hàng 10 đều thừa 1 em.Tính số học sinh của lớp 6A

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  41 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x (học sinh) là số học sinh lớp 6A: 
  Theo đề ta có: x – 1 là BCNN(8; 10)
  Mà x – 1< 50 nên x = BC(8; 10)
  Ta có:
         8 = 2³
        10 = 2. 5
  ⇒ BCNN(8; 10) = 2³. 5 = 40
  ⇒ BC(8; 10) = B(40) = {0; 40; 80; …}
  Mà x < 50
  ⇒ x – 1 = 40
      x       = 40 + 1
      x       = 41
  Vậy: số học sinh lớp 6A là: 41 học sinh.

 2. Giải đáp: 41 hs
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 6A là a (học sinh, a ∈ N)
  Theo bài ra ta có:
  a : 2 (dư 1) => (a + 1)⋮2
  a : 3 (dư 2) => (a + 1)⋮3
  a : 7 (dư 6) => (a + 1)⋮7
  Và a ≤ 50
  => a + 1 ∈ BC(2,3,4) và a + 1 ≤ 51 (1)
  Ta có: 2 = 2 ; 3 = 3 ; 7 = 7
  => BCNN(2,3,4) = 2.3.7 = 42
  => BC (2,3,4) = B(42) = {0; 42; 84; …} (2)
  Từ (1) và (2) => a + 1 = 42
  => a = 42 – 1
  => a = 41
  Vậy lớp 6A có 41 học sinh

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )