Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Số học sinh lớp 6B của trường trong khoảng từ 40 đến 50 khi xếp hàng 2 hàng 5 hàng 8 đều thừa 1 học sinh tính số học sinh của lớp 6B

Toán Lớp 6: Số học sinh lớp 6B của trường trong khoảng từ 40 đến 50 khi xếp hàng 2 hàng 5 hàng 8 đều thừa 1 học sinh tính số học sinh của lớp 6B

Comments ( 2 )

 1. Gọi số học sinh của lớp là a (40<a<50)
  a chia 2, chia 5, chia 8 đều dư 1, suy ra a-1 chia hết cho 2;5;8
  ⇒(a-1) là bội chung của 2;5;8
  Ta có:
  2=2;5=5;8=23
  BCNN(2;5;8)=5.23=40
  Vì 40<a<50 nên a-1=40 ⇔ a=41

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh lớp 6Blà x ( 40 ≤ x ≤ 50) . Ta có : 
  x : 2 dư 1 ; x : 5 dư 1 ; x : 8 dư 1 
  => x – 1 ⁝ 2 ; 5 ; 8 => x -1 ∈ BC ( 2 ; 5 ;8 ) . Ta có : 
  2 = 2
  5 = 5 
  8 = 2^3
  => BC ( 2 ; 5 ;8 ) = 5 . 2^3 = 40
  => x – 1 = 40
  =>x        = 40 + 1
    =>x         = 41 
  Vậy …
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai