Toán Lớp 8: Chứng minh với mọi số nguyên n thì (2n -1)^3 – (2n-1) luôn luôn chia hết cho 8

By Bình

Toán Lớp 8: Chứng minh với mọi số nguyên n thì (2n -1)^3 – (2n-1) luôn luôn chia hết cho 8

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Chứng minh với mọi số nguyên n thì (2n -1)^3 – (2n-1) luôn luôn chia hết cho 8”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  $(2n-1)^3-(2n-1)$
  $=(2n-1)[(2n-1)^2-1]$
  $=(2n-1)(2n-1-1)(2n-1+1)$
  $=2n.(2n-1).(2n-2)$
  $=4n(n-1)(2n-1)$
  Trong $2$ số tự nhiên liên tiếp $n;n-1$ có ít nhất một số chia hết cho $2$
  Do đó $(2n-1)^3-(2n-1)=4n(n-1)(2n-1)$ chia hết cho $2 \times 4=8$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  (2n-1)^3-(2n-1)\vdots 8AAn \in ZZ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (2n-1)^3-(2n-1)
  =(2n-1)[(2n-1)^2-1]
  =(2n-1)(2n-1-1)(2n-1+1)
  =(2n-1)(2n-2).2n
  =4n(n-1)(2n-1)
  Vì n(n-1)\vdots 2 do là tích 2 số nguyên liên tiếp ta có:
  =>4n(n-1)\vdots 8
  =>4n(n-1)(2n-1)\vdots 8
  =>(2n-1)^3-(2n-1)\vdots 8AAn \in ZZ

  Trả lời

Viết một bình luận