Toán Lớp 6: Rút gọn thành một lũy thừa 1 . 2^2 . 2^4 . 2^6 . 2 2. 2 . 2^3 . 2^7 . 2^4 3. 3^8 .3^7 4. 3^2 . 3 5. 3^4 . 3^2 .3 6. 3. 3^5 . 3

Toán Lớp 6: Rút gọn thành một lũy thừa
1 . 2^2 . 2^4 . 2^6 . 2
2. 2 . 2^3 . 2^7 . 2^4
3. 3^8 .3^7
4. 3^2 . 3
5. 3^4 . 3^2 .3
6. 3. 3^5 . 3^4 . 3^2
7. 3. 3^6 . 3^7 . 3^4
8. 4. 4^3
9. 4^5 .4^7
10 . 4^4 . 4^3 . 4^2
11. 4^5 . 4 .4^7
12. 4. 4^3 . 4^5 . 4^6
13. 5 . 5^4
14. 5 . 5^2 . 5^4
15. 5 . 5^3 . 5^4 . 5^6
16. 5^2 . 5^4 . 5^6 . 5^7
17. 5 . 5^6 . 5^4 . 5^3

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  1.2^2 . 2^4 . 2^6 . 2=2∧13
  2.2 . 2^3 . 2^7 . 2^4=2∧15
  3.3^8 .3^7=3∧15
  4.3^2 . 3=3∧3
  5.3^4 . 3^2 .3=3∧7
  6. 3. 3^5 . 3^4 . 3^2=3∧12
  7. 3. 3^6 . 3^7 . 3^4=3∧18
  8. 4. 4^3=4∧4
  9. 4^5 .4^7=4∧12
  10 . 4^4 . 4^3 . 4^2=4∧9
  11. 4^5 . 4 .4^7=4∧13
  12. 4. 4^3 . 4^5 . 4^6=4∧15
  13. 5 . 5^4=5∧5
  14. 5 . 5^2 . 5^4=5∧7
  15. 5 . 5^3 . 5^4 . 5^6=5∧14
  16. 5^2 . 5^4 . 5^6 . 5^7=5∧19
  17. 5 . 5^6 . 5^4 . 5^3=5∧14
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời
 2. 1)2².2^4 .2^6 .2=2^(2+4+6+1)=2^13
  2)2.2³.2^7 .2^4=2^(1+3+7+4)=2^15
  3)3^8 .3^7=3^(8+7)=3^15
  4)3².3=3^(2+1)=3³
  5)3^4 .3².3=3^(4+2+1)=3^7
  6)3.3^5 .3^4 .3²=3^(1+5+4+2)=3^12
  7)3.3^6 .3^7 .3^4=3^(1+6+7+4)=3^18
  8)4.4³=4^(1+3)=4^4
  9)4^5 .4^7=4^(5+7)=4^12
  10)4^4 .4³.4²=4^(4+3+2)=4^9
  11)4^5 .4.4^7=4^(5+1+7)=4^13
  12)4.4³.4^5 .4^6=4^(1+3+5+6)=4^15
  13)5.5^4=5^(1+4)=5^5
  14)5.5².5^4=5^(1+2+4)=5^7
  15)5.5³.5^4 .5^6=5^(1+3+4+6)=5^14
  16)5².5^4 .5^6 .5^7=5^(2+4+6+7)=5^19
  17)5.5^6 .5^4 .5^3=5^(1+6+4+3)=5^14
   

  Trả lời

Viết một bình luận