Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10m nữa. Vậy mũi khoan ở

Toán Lớp 6: Mũi khoan một giàn khoan trên biển đang ở độ cao 5m so với mực nước biển, chú công nhân điều khiển nó hạ xuống 10m nữa. Vậy mũi khoan ở độ cao bao nhiêu (so với mực nước biển) sau khi hạ xuống? *
10m
5m
-5m
-10m

Comments ( 2 )

  1. Vậy mũi khoan ở độ cao bao nhiêu (so với mực nước biển) sau khi hạ xuống ? 
    ⇒ 5 + ( -10 ) = -5 ( m )
     
     

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )