Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên X thỏa mãn -7 < X < 6

Toán Lớp 6: Tìm các số nguyên X thỏa mãn -7 < X < 6

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  X = { -6 ; -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1; 2 ; 3 ; 4 ; 5 }
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì x lớn hơn -7 ta lấy từ số -6 trở lên và x bé hơn 6 nên ta lấy từ số 5 trở xuống

 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  -7 < x < 6
  => x ∈ {-6; -5; -4;…;3; 4; 5}
  Vậy x ∈ {-6; -5; -4;…;3; 4; 5}
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )