Toán Lớp 6: Một trường có khoảng 200 đến 250 học sinh tham gia câu lạc bộ.Khi đi thực tế trường xếp các học sinh của câu lạc bộ thành hàng 4,hàng 5

Toán Lớp 6: Một trường có khoảng 200 đến 250 học sinh tham gia câu lạc bộ.Khi đi thực tế trường xếp các học sinh của câu lạc bộ thành hàng 4,hàng 5,hàng 6 đều vừa đủ.Tính số học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ đó.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  240 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ đó là a (a ∈ N*)
  Khi xếp các học sinh của câu lạc bộ thành hàng 4,hàng 5,hàng 6 đều vừa đủ
  ⇒ a ∈ BC(4; 5; 6)
  Ta có: 
  4 = 2²
  5 = 5
  6 = 2.3
  BCNN(4; 5; 6) = 2².3.5 = 60
  BC(4; 5; 6) = {0; 60; 120; 180; 240; 300; … }
  Vì 200 < a < 250 ⇒ x = 240
  Vậy có 240 học sinh đăng kí tham gia câu lạc bộ đó.

  Trả lời
 2. Gọi số học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ là: x ( x in N**)
  Theo bài ra ta có:
  x vdots 4
  x vdots 5
  x vdots 6
  => x in BC(4;5;6)
  Ta có: 4 = 2^2; 5 = 5;  6 = 2.3
  => BCNNN(4;5;6) = 2^2. 5.3 = 60
  => BC(4;5;6) = B(60) = {0;60;120;180; 240;300;..}
  Mà 200 ≤ x ≤ 250
  => x = 240
  Vậy số học sinh đăng ký tham gia câu lạc bộ là: 240 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận