Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12 cuốn,15 cuốn đều vừa đủ bó.Cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn.Tìm số quyến s

Toán Lớp 6: Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn,12 cuốn,15 cuốn đều vừa đủ bó.Cho biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 cuốn.Tìm số quyến sách đó.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x(quyển\ sách) là số quyển sách đó
  Theo đề ta có: x\vdots8;x\vdots12;x\vdots15 
  =>x\inBC(8;12;15)
  Ta có:
  8=2^3
  12=2^2 .3
  15=3.5
  =>BCNNNN(8;12;15)=2^3 .3.5=120
  =>x\inBC(8;12;15)=B(120)={0;120;240;360;480;600;…}
  Mà theo đề ta có: 400<x<500=>x=480
  Vậy số quyển sách đó là 480 quyển sách

 2. $\text{Gọi số quyển sách là a.}$
  $\text{a ∈ BC( 8; 12; 15 )}$
  $\text{8 = 2³}$
  $\text{12 = 3. 4 = 3. 2²}$
  $\text{15 = 3. 5}$
  $\text{BCNN ( 8; 12; 15 ) = 3. 2³. 5 = 120 }$
  $\text{BC ( 8; 12; 15 ) = B( 120 ) = { 0; 120; 240; 360; 480; ….}}$
  $\text{Trong dãy trên chỉ có số 480 là lớn hơn 400 và bé hơn 500.}$
  $\text{⇒ Có 480 quyển sách.}$
  $\text{Xin hay nhất và 5 sao ạ }$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )