Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một số chia 4 dư 3,chia 17 dư 9,chia 19 dư 13.Hỏi chia 1292 dư bao nhiêu giúp mik lần này thôi :]

Toán Lớp 6: Một số chia 4 dư 3,chia 17 dư 9,chia 19 dư 13.Hỏi chia 1292 dư bao nhiêu
giúp mik lần này thôi :]

Comments ( 2 )

 1. Gọi số đó là: A
  a= 4p+3 = 17m+9= 19n+13 

  a+25 =4p+28= 17m+34 =19n+38 
  a+25 chia hết cho 4, 17, 19 
  a+25 chia hết cho 4.17.19 =1292
  Vậy a chia 1292 dư (1292-25) = 1267

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gửi bạn!

  toan-lop-6-mot-so-chia-4-du-3-chia-17-du-9-chia-19-du-13-hoi-chia-1292-du-bao-nhieu-giup-mik-lan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )