Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn có chiều dài là 50m có chiều rộng là 20m xung quanh vườn người ta làm một đường đi có chiều dài và chiều rộng 2m tính diệ

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn có chiều dài là 50m có chiều rộng là 20m xung quanh vườn người ta làm một đường đi có chiều dài và chiều rộng 2m tính diện tích đường đi

Comments ( 2 )

 1. Hình vẽ $ :  ↓↓↓$
  Lời giải $:$
  Diện tích khu vườn là :
  $50 × 20 = 1000 (  m^2  )$
  Theo như hình vẽ , ta chia con đường ra làm $4$ phần $.$
  Vậy chiều dài mảnh đất bên trong là $:$
  $50 – ( 2 + 2 ) = 46 (  m  )$
  Chiều rộng mảnh đất bên trong là $:$
  $20 – ( 2 + 2 ) = 16 (  m  )$
  Diện tích mảnh đất bên trong là $:$
  $46 × 16 = 736 (  m^2  )$
  Theo như hình vẽ , ta có $:$
  Diện tích con đường $=$ Diện tích khu vườn ban đầu $-$ Diện tích mảnh đất bên trong $.$
  Mà $:$ Diện tích khu vườn ban đầu là $1000  m^2$ $;$ Diện tích mảnh đất bên trong là $736  m^2$
  Vậy diện tích con đường là $:$
  $1000 – 736 = 264 (  m^2  )$
  Đáp số $ : 264  m^2$ 
   

  toan-lop-6-mot-manh-vuon-co-chieu-dai-la-50m-co-chieu-rong-la-20m-ung-quanh-vuon-nguoi-ta-lam-mo

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )