Toán Lớp 6: Một xí nghiệp làm 2 số dụng cụ giao cho 3 phân xưởng thực hiện.Số dụng cụ phân xưởng 1 làm bằng 30 phần trăm, số dg cụ phân xưởng 2 lm

By Hòa Tâm

Toán Lớp 6: Một xí nghiệp làm 2 số dụng cụ giao cho 3 phân xưởng thực hiện.Số dụng cụ phân xưởng 1 làm bằng 30 phần trăm, số dg cụ phân xưởng 2 lm gấp rưỡi phân xưởng 1, phân xưởng 3 làm ít hơn phân xưởng 2 84 chiếc. Tính số dụng cụ mỗi phân xưởng đã làm ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một xí nghiệp làm 2 số dụng cụ giao cho 3 phân xưởng thực hiện.Số dụng cụ phân xưởng 1 làm bằng 30 phần trăm, số dg cụ phân xưởng 2 lm”

 1. Giải đáp:
  Xưởng 1: 126 số dụng cụ
  Xưởng 2: 189 số dụng cụ
  Xưởng 3: 105 số dụng cụ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số phần trăm mà xưởng 2 chiếm là:
  30 × 3/2 = 45%
  Số phần trăm mà xưởng 3 chiếm là:
  100 – (30 +45) = 25%
  Số phần trăm xưởng 2 nhiều hơn phân xưởng 3 là:
  45 – 25 = 20% = 84 số dụng cụ
  Số dụng cụ của 10% là:
  84 : 2 = 42 (số dụng cụ)
  Phân xưởng 3 làm được số dụng cụ là:
  42 × 2,5 = 105 (số dụng cụ)
  Phân xưởng 2 làm được số dụng cụ là:
  105 + 84 = 189 (số dụng cụ)
  Phân xưởng 1 làm được số dụng cụ là:
  189 : 3/2 = 126 (số dụng cụ)
  Đáp số: Phân xưởng 1: 126 số dụng cụ
                Phân xưởng 2: 189 số dụng cụ
                Phân xưởng 3: 105 số dụng cụ
  Cho xin CTLHN + 5* + cám ơn nhé !

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  $\text{Xưởng 1 : 126 số dụng cụ}$
  $\text{Xưởng 2 : 189 số dụng cụ}$
  $\text{Xưởng 3 : 105 số dụng cụ}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số phần trăm xưởng 2 chiếm được là:
  30 × 3/2 = 90/2 = 45%
  Số phần trăm xưởng 3 chiếm được là:
  100 – (30 + 45) = 25%
  10% dụng cụ là:
  84 : 2 = 42 ( số dụng cụ )
  Xưởng 3 làm được số dụng cụ là:
  42 × 2,5 = 105 ( số dụng cụ )
  Xưởng 2 làm được số dụng cụ là:
  105 + 84 = 189 ( số dụng cụ )
  Xưởng 1 làm được số dụng cụ là:
  189 : 3/2 = 189 × 2/3 = 378/3 = 126 ( số dụng cụ )

  Trả lời

Viết một bình luận