Toán Lớp 6: : Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì v

Toán Lớp 6: : Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng, mỗi hàng có 20 người, hoặc 25 người, hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp :615 người
   Lời giải và giải thích chi tiết :
  Gọi a là số người của đơn vị đó (a>0)
  Khi xếp hàng 20;25;30 đều dư 15; nhưng xếp hàng 41 thì vừa đủ
   a chia cho 20;25;30 đều dư 15  a chia hết cho 41
   a-15 chia hết cho 20;25;30
  ⇒a-15  BC(20;25;30)
  20=22.5
  25=52
  30=2.3.5
  ⇒BCNN(20;25;30)=22.52.3=300
  ⇒a-15={0;300;600;1200;…}
  ⇒a={15;315;615;1215;…}
   a<1000 nên a=615 (chia hết cho 41)
  Vậy có người.     
   

  Trả lời

Viết một bình luận