Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người.Đội di chuyển tới địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch covid bằng xe ô tô.Biết

Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người.Đội di chuyển tới địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch covid bằng xe ô tô.Biết rằng mỗi xe ô tô trở 20 đến 25 người đều vừa đủ.Hỏi đội y bác sĩ đó có bao nhiêu người ?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Một đội y bác sĩ tình nguyện có khoảng từ 200 đến 250 người.Đội di chuyển tới địa điểm hỗ trợ phòng chống dịch covid bằng xe ô tô.Biết”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi đội y bác sĩ là x
  200<x<250 x thuộc n^*
  theo bài ra ta có 
  x chia hết cho 20
  x chia hết cho 25
  suy ra x thuộc BC (20;25)
  20=2^2 x 5
  25=5^2
  BCNN(20;25)=2^2 x 5^2=100
  BC (20;250)={0;100;200;300;…….}
  x thuộc {0;100;200;300;……..}
  mà 200<x<250
  suy ra x=200
  mình viết cái này là 200<x<250 là 200 bé hơn hoặc bằng 200

  Trả lời
 2. Giải đáp: 210 bác sĩ
  lời giải:
  Gọi số bác sĩ là a, ta có:
  a   30
  a  35
  ⇒ a ∈ BC ( 30, 35 )
  +) ta có:
  30 = 2 . 3 . 5
  35 = 5 . 7
  ⇒ BCNN ( 30, 35 ) = 2 . 3 . 5 . 7 = 210
  ⇒ BC ( 30, 35 ) = BC ( 210 ) = {210, 420, 630,… }
  Mà 200 < x < 250
  ⇒ x = 210
  Vậy số bác sĩ tình nguyện là 210
   

  Trả lời

Viết một bình luận