Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Mn ơi, giúp em với. Kiểm tra giữa kì sắp đến rồi ???????????? Câu hỏi: tìm xN, biết: a) 58 + 7x = 100 b) x-56:4= 16 c) 139 –

Toán Lớp 6: Mn ơi, giúp em với. Kiểm tra giữa kì sắp đến rồi ????????????
Câu hỏi: tìm xN, biết:
a) 58 + 7x = 100
b) x-56:4= 16
c) 139 – 3(x + 8) = 25
d) 45 – (x + 9):2 = 6
e) 450 : (x – 19) = 50
f) 10 – (x – 3): 2 = 72 – 110
g) 105M x, 175 M x và x < 10

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   a) 7x = 100 – 58
       7x = 42
         x = 42 : 7
         x = 6
  b) x-56 = 16 :4
      x-56 = 4
      x       = 56 +4
      x        =  60
  c) 3(x + 8) = 139 – 25
      3(x+8)    =   114
         x+8    =  114 :3
          x+8    = 38
          x     = 38-8
          x  = 30
  d)  (x+9):2   =  45-6
        (x+9):2    =    39
          x+9       =  19,5
          x            =  19,5-9
          x             =    10,5
  e) x-19= 450:50
      x-19= 9
       x      = 19-9
        x    =   10
  f) Chịu
  g) cũng thế
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) 58 + 7x = 100
               7x = 100 – 58 
               7x = 42
                 x = 42 : 7 
                 x = 6
  b) x – 56 : 4 = 16
         x – 56          = 16 . 4
         x – 56          = 64
         x                      = 64 – 54 
         x                      = 10
  c) 139 – 3 ( x + 8 ) = 25
                      3 ( x + 8 ) = 139 – 25
                      3 ( x + 8 )    =   114
                               x + 8    =  114 : 3
                               x + 8    = 38
                               x     = 38 – 8
                               x  = 30
   d) 45 – ( x +9 ) : 2 = 6
                    ( x + 9 ) : 2 = 45 – 6 
                    ( x + 9 ) : 2 = 39
                        x + 9              = 39 x 2 
                        x + 9             =    78
                        x                        =  78 – 9
                        x                        =     69
  e) 450 : ( x – 19 ) = 50
                         x – 19 = 450 : 50
                         x – 19 = 9
                         x = 9 + 19
                         x = 28 
  f)  10  −  −  7−  110
                   ( x 3 ) : 2 = 10 49 1
                       x 3 = 38 . 2
                       x = 76 + 3
                       x = 73
  D) Nó cứ sai sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )