Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: không tính giá trị biểu thức hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau lại chia hết cho 3 (a) = 1233 + 42312 + 72036 (b) b = 111 + 222 +

Toán Lớp 6: không tính giá trị biểu thức hãy giải thích tại sao mỗi biểu thức sau lại chia hết cho 3 (a) = 1233 + 42312 + 72036 (b) b = 111 + 222 + 333 + …. + 999

Comments ( 2 )

 1. a) Ta có :
  1233vdots3
  42312vdots3
  72036vdots3
  =>1233 + 42312 + 72036vdots3
  b) Ta có :
  111vdots3
  222vdots3
  333vdots3
  444vdots3
  555vdots3
  666vdots3
  777vdots3
  888vdots3
  999vdots3
  =>111 + 222 + 333 + …. + 999vdots3

 2. a) Ta thấy: 1233; 42312; 72036 đều là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 nên chúng đều chia hết cho 3
  Do đó tổng A = 1233 + 42312 + 72036 chia hết cho 3
  b) Ta thấy: 111; 222; 333; … ; 999 đều là các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 nên chúng đều chia hết cho 3
  Do đó tổng B = 111 + 222 + 333 + … + 999
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa