Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: https://lists.office.com/Images/9de1003a-3e98-41e0-9792-c654ec029cd4/b1d25f9c-d065-489c-9313-de75e156d5e7/T49IZUN5V4Y2JJHSSFPCNFW79X/81

Toán Lớp 6: https://lists.office.com/Images/9de1003a-3e98-41e0-9792-c654ec029cd4/b1d25f9c-d065-489c-9313-de75e156d5e7/T49IZUN5V4Y2JJHSSFPCNFW79X/81a9066f-62d0-4414-891d-a800a3dc3010

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp: B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: 
  A sai vì đề bài không bảo không chưa 0
  C sai vì bài bảo nhỏ hơn hay bằng 8
  D sai vì bài không bảo bảo không chưa 0 và không lớn hơn hay bằng 8
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhi