Toán Lớp 6: Học sinh lớp 6/0 khi chia nhóm 2 và nhóm 4 đều đủ hết. Biết số học sinh của lớp đó từ 23 đến 27 học sinh. Tính số học sinh của lớp 6/0

Toán Lớp 6: Học sinh lớp 6/0 khi chia nhóm 2 và nhóm 4 đều đủ hết. Biết số học sinh của lớp đó từ 23 đến 27 học sinh. Tính số học sinh của lớp 6/0
Giúp dùm em mik nha mn
Nhanh lên ạ, 1h10 nó phải chụp lại để gửi cho cô r

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Học sinh lớp 6/0 khi chia nhóm 2 và nhóm 4 đều đủ hết. Biết số học sinh của lớp đó từ 23 đến 27 học sinh. Tính số học sinh của lớp 6/0”

 1. $\text{⇒số khi chia thành 2 và 4 nhóm chính bằng BCNN(2,4)}$
  $\text{2=2    ;    4=2²}$
  $\text{BLNN(2,4)=2²=4}$
  $\text{Mà số học sinh của lớp đó thừ 23 đến 27 học sinh ⇒ số học sinh lớp đó=B(4) lớn hơn hoặc bằng 23 và nhỏ hơn hoặc bằng 27.Vậy số học sinh lớp đó là:B(4)=0;4;8;12;16;20;24;28;…..Trong các số trên chỉ có số 24≥23 và 24≤27.}$ 
  $\text{Đ/S:24 học sinh}$

  Trả lời

Viết một bình luận