Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: giúp em nha: Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện từng bước các phép tính (tính hợp lý nếu có thể): a) 4 . 9 – 82: 32 b) (17 – 32) + (-17+43-

Toán Lớp 6: giúp em nha:
Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện từng bước các phép tính (tính hợp lý nếu có thể):
a) 4 . 9 – 82: 32
b) (17 – 32) + (-17+43-32)
c)13 . 49 + 51 .13 – 200
Bài 2 (1,0 điểm):Tìm số nguyên x, biết:
a) x + 31 = 74 b) 6x + 75 = 3
Bài 3 (1,0 điểm):
a) Tìm ƯCLN(40, 150) b) Tìm BCNN(12, 90)
Bài 4 (1,5 điểm): Cô Hoa muốn lát nền nhàhình chữ nhật có chiều dài là 18m và chiều rộng là 6m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch vuông có cạnh 60cm. Hỏi cô Hoa phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể).

Comments ( 2 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     $#Shi$

    toan-lop-6-giup-em-nha-bai-1-1-5-diem-thuc-hien-tung-buoc-cac-phep-tinh-tinh-hop-ly-neu-co-the-a

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kỳ Anh