Toán Lớp 6: g) (– 136 ) – (– 74) h) (–12 – 44) + (–3) i) 942-2567+2563-1942

Toán Lớp 6: g) (– 136 ) – (– 74)
h) (–12 – 44) + (–3)
i) 942-2567+2563-1942

TRẢ LỜI

Viết một bình luận