Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Đề bài: Tìm 1 số tự nhiên có ba chữ số, biết khi chia cho 17, 25 được số dư lần lượt là 8 và 16.

Toán Lớp 6: Đề bài: Tìm 1 số tự nhiên có ba chữ số, biết khi chia cho 17, 25 được số dư lần lượt là 8 và 16.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x ; x  
  Theo bài ra ta có :
   x chia 17 dư 8 => x + 9 chia hết cho 17
   x chia 25 dư 16 => x + 9 chia hết cho 25
  => x + 9 BC(17;25)
  Vì 17 là số nguyên tố : 25 không chia hết cho 17 => BCNN(17;25) = 425
  B(425) = {0 ; 425 ; 850 ; …..}
  Mà x có ba chữ số 
  => x + 9 = 425 ; x + 9 = 850
  x + 9 = 425 ; => x = 416
  x + 9 = 850 ; => x = 841
  Vậy số cần tìm là: 416 và 841 
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số cần tìm là x : 

  => x : 17 dư 8 => x + 9 chia hết cho 17 

  => x : 25 dư 16 => x + 9 chia hết cho 25 

  => x + 9 ∈ BC ( 17 ; 25 )

  Vì 17 là số nguyên tố : 25 không chia hết cho 17 => BCNN ( 17 ; 25 ) = 425 

  B ( 425 ) = { 0 ; 425 ; 850 ; … }

  Mà x có 3 chữ số 

  => x + 9 = 425 

       x + 9 = 850

  +, x + 9 = 425 

        x = 425 – 9 

        x = 416 .

  +, x + 9 = 850 

            x = 850 – 9

            x = 841 .

  Vậy số cần tìm là 416 và 841

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )