Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cộng tử và mẫu của 23/40 với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được 3/4. Tìm số n

Toán Lớp 6: Cộng tử và mẫu của 23/40 với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được 3/4. Tìm số n

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   n = 28
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dù thêm vào tử và mẫu bao nhiêu đơn vị thì hiệu giữa mẫu và tử của phân số vẫn không đổi.
   Hiệu giữa tử và mẫu của phân số $\frac{23}{40}$ là:
    40 – 23 = 17
  Hiệu giữa tử và mẫu của phân số $\frac{3}{4}$ là:
    4 – 3 = 1
  Ta có: 17 : 1 = 17.
  ⇒ Phân số cũ gấp 17 lần phân số mới.
  Sau khi cộng thêm n vào tử và mẫu ta có phân số: $\frac{3.17}{4.17}$ = $\frac{51}{68}$ 
  Giá trị của n là:
  51 – 23 = 28
  68 – 40 = 28
  Vậy giá trị của n là 28.

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì cộng cả tử và mẫu của phân số 23/40 với cùng một số tự nhiên n rồi rút gọn ta được 3/4 nên ta có:
  (23+n)/(40+n)=3/4 =>4.(23+n)=3.(40+n) hay 92 + 4.n = 120 + 3.n 4.n – 3.n = 120 – 92 =>n=28
  Vậy số tự nhiên n cần tìm là 28
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh