Toán Lớp 6: Cho tập hợp M={x ∈N*l 2x+5=5}.Số phần tử của tập hợp M là :

By Thanh Hùng

Toán Lớp 6: Cho tập hợp M={x ∈N*l 2x+5=5}.Số phần tử của tập hợp M là :
Viết một bình luận