Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho biết của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?

Toán Lớp 5: Cho biết của một số là 375. Vậy 80% của số đó là bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   80% của số đó là:
                      375 x 80% = 300
  Vậy 80% của 375  là 300

 2. @ mikucute
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  80% của số 375 là :
                  375 : 100 × 80 = 300
                              Đ/S : 300
  Vậy 80% của số 375 là 300
  # Unity is strength – Hoidap247

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )