Toán Lớp 6: cho S1=1;S2=2+3;S3=4+5+6;- Hãy tính S100

Toán Lớp 6: cho S1=1;S2=2+3;S3=4+5+6;…. Hãy tính S100

TRẢ LỜI

 1. Số hạng đầu tiên của S2 hơn số hạng đầu của S1 là 2 đơn vị
  Số hạng đầu tiên của S3 hơn số hạng đầu tiên của S2 là 3 đơn vị
  Số hạng đầu tiên của S4 hơn số hạng đầu tiên của S3 là 4 đơn vị
  Số hạng đầu tiên của S100 hơn số hạng đầu tiên của S99 là 100 đơn vị
  ⇒Số hạng đầu tiên của S100 hơn số hạng đầu tiên của S1 là:
  2 + 3 + 4 + … + 100 = (2 + 100).99:2 = 102.99:2 = 5049
  Số hạng đầu tiên của S100 là: 1 + 5049 = 5050
  Vì S1 có 2 số; S2 có 3 số; S3 có 4 số; S4 có 5 số; …
  ⇒  $S_{100}$ có 101 số
  Số hạng cuối cùng của $S_{100}$ là:
  5050 + (101 – 1).1 = 5150
  Ta có:
  $S_{100}$ = 5050 + 5051 + … + 5150
  $S_{100}$= (5050 + 5150).101:2
  $S_{100}$ = 10200.101:2
  $S_{100}$= 5100.101
  $S_{100}$ = 515100

  Trả lời

Viết một bình luận