Toán Lớp 4: Cho phân số 51/61 hỏi phải chuyển tử số sang mẫu số số bao nhiêu đơn vị thì thì ta có một số mới có giá trị bằng 3/5? Ai trả lời đầu ti

Toán Lớp 4: Cho phân số 51/61 hỏi phải chuyển tử số sang mẫu số số bao nhiêu đơn vị thì thì ta có một số mới có giá trị bằng 3/5?
Ai trả lời đầu tiên mình tove5 sao cho????
Việt Nam Nói là làm????????????????

TRẢ LỜI

 1. Gọi a là số đơn vị cần chuyển từ tử số sang mẫu số để có số mới có giá trị là 3/5
  Khi đó :
  {51-a}/{61+a} = 3/5
  -> 5 xx (51-a) = 3 xx (61+a)
  ->  255 – 5 xx a = 183 + 3 xx a
  -> 255 – 183 = 3 xx a +5 xx a
  -> 72  = 8 xx a
  -> a = 72 : 8 =9
  Vậy cần phải chuyển từ tử số sang mẫu số 9 đơn vị để được phân số mới có giá trị là 3/5

  Trả lời
 2. Giải đáp: $9$ đơn vị
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng số phần bằng nhau của phân số 51/61 là:
           51 + 61 = 112
  Tổng số phần bằng nhau của phân số 3/5 là:
          3 + 5 = 8 
  Giá trị của 1 phần là:
          112 : 8 = 14 
  Tử số mới là:
           14 × 3 = 42
  Mẫu số mới là:
            14 × 5 =70
  Ta có phân số mới là: 42/70 = 3/5
  Ta phải chuyển tử số sang mẫu số số đơn vị là:
         51 – 42 = 9 (đơn vị)
                   Đáp số: 9 đơn vị

  Trả lời

Viết một bình luận