Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho a =8, b=72,c=90 a) tìm ƯCLN (a,b,c) b) Tìm BCNN(b,c) Câu 4: lớp 6A có 20 học sinh nữ và 25 học sinh nam. Cô chủ nhiệm muốn chia tổ

Toán Lớp 6: Cho a =8, b=72,c=90
a) tìm ƯCLN (a,b,c)
b) Tìm BCNN(b,c)
Câu 4: lớp 6A có 20 học sinh nữ và 25 học sinh nam. Cô chủ nhiệm muốn chia tổ mà các tổ sẽ có số nữ là số nam đều nhau
a) có thể chia được nhiều nhất mấy tổ
b) mỗi tổ có bao nhiêu nữ bao nhiêu nam?

Comments ( 2 )

 1. $\text{ @HV }$
  Câu 1:
  Phân tích thừa số nguyên tố:
  a = 8 = $2^{3}$
  b = 72 = $2^{3}$ . $3^{2}$
  c = 90 = 2 . $3^{2}$ . 5
  a) ƯCLN (a ; b ; c) = 2 
  b) BCNN (a ; b ; c) = $2^{3}$ . $3^{2}$ . 5 = 8 . 9 . 5 = 360
  Câu 4:
  a)
  Gọi số tổ được chia nhiều nhất là a
  Vì có 20 học sinh nữ và 25 học sinh nam được chia thành các tổ có số nam nữ đều nhau
  ⇒ 20 $\vdots$ a , 25 $\vdots$ a
  ⇒ a ∈ ƯC (20 ; 25) 
  Vì a là số tổ chia được nhiều nhất nên a ∈ ƯCLN (20 ; 25)
  Ta có:
  20 = $2^{2}$ . 5
  25 = $5^{2}$
  a = ƯCLN (20 ; 25) = 5
  Vậy số tổ chia được nhiều nhất là  tổ
  b)
  Số nữ được chia vào mỗi tổ là: 20 : 5 = 4 (học sinh)
  Số nam được chia vào mỗi tổ là: 25 : 5 = 5 (học sinh)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)ƯCLN của abc là:2
  BCLN là :360
  a) có thể chia nhiều nhất 5 tổ
  b)mỗi tổ có 5 nam 4 nữ
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )