Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: A. Xác định parabol y= ax² + bx +5 biết đồi thị của nó đi qua hai điểm m=(1;3) N (3;11) B. Giải phương trình √2x+11=

Toán Lớp 10: A. Xác định parabol y= ax² + bx +5 biết đồi thị của nó đi qua hai điểm m=(1;3) N (3;11) B. Giải phương trình √2x+11= x-2

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài 1 : 
  Gọi hàm số y= ax^2 + bx + 5 là (P)

  (P) đi qua M(1;3) nên ta có :
  3 = a.1^2 + b.1 + 5
  => a + b + 5 = 3
  => a + b = -2  (1)

  (P) đi qua N(3;11) nên ta có :
  11 = a.3^2 + b.3 + 5
  => 9a + 3b + 5 = 11
  => 9a + 3b = 6   (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình

  $\begin{cases} a+b=-2\\9a+3b=6\\ \end{cases}$<=>$\begin{cases} a=2\\b=-4\\ \end{cases}$
  Vậy a = 2 ; b = -4 ta có phương trình : y = 2x^2 -4x + 5

  Bài 2 : 
  sqrt{2x+11} = x – 2 (*)
  ĐKXĐ : x – 2 \ge 0 <=> x\ge 2
  (*)=> 2x + 11 = (x – 2)^2
  <=> 2x + 11 = x^2 -4x + 4
  <=> -x^2 + 2x + 4x +11 -4 = 0
  <=> -x^2 +6x + 7 = 0
  <=>$\left[\begin{matrix} x=7(Nhận )\\ x=-1(Loại )\end{matrix}\right.$

  Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 7
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )