Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 7. Cho ???????????? ̂ = 700 . Điểm C nằm trong ???????????? ̂ sao cho ???????????? ̂ = 200 . ???????????? ̂ có số đo độ góc bằng A. 500 B. 900 C. 450 D.

Toán Lớp 6: Câu 7. Cho ???????????? ̂ = 700
. Điểm C nằm trong ???????????? ̂ sao cho ???????????? ̂ = 200
. ???????????? ̂ có số đo
độ góc bằng
A. 500
B. 900 C. 450
D. 250
Câu 8. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox
và Oz khi:
A. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . B. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . C. ???????????? ̂ < ???????????? ̂. D. ???????????? ̂ < ???????????? ̂ . Câu 9. Cho hai góc xOy và mOn là hai góc phụ nhau. Biết ???????????? ̂ = 350 thì số đo góc mOn là A. 550 . B. 650 . C. 1250. D.1450 . Câu 10. Biết xÔy = 700 , aÔb = 1100 . Hai góc trên là hai góc A. Phụ nhau. B. Kề nhau. C. Bù nhau. D. Kề bù. Câu 11. Tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz. Biết ???????????? ̂ = 700 ; ???????????? ̂ = 400 . Vậy ???????????? ̂ =? A. 1100 B. 500 C. 200 D. 300 Câu 12. Khi nào ???????????? ̂ + ???????????? ̂ = ???????????? ̂ ? A. Khi tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz. B. Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. C. Khi tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. D. Khi tia Oy và Oz là hai tia đối nhau.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 7: A
  Câu 8: C
  Câu 9: D
  Câu 10:A
  Câu 11:D
  Câu 12:B
  vote và cho mình xin hay nhất nha

 2. C7-A: 500
  C8-C: xOy < yOz C9-D: 1450 C10-A: Phụ nhau C11-D: 300 C12-B: Khi tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )