Toán Lớp 6: Câu 16: tính giá trị biểu thức A= 5ab – 2 (a-b ) với a= 4 ; b= -2

By Việt Lan

Toán Lớp 6: Câu 16: tính giá trị biểu thức
A= 5ab – 2 (a-b ) với a= 4 ; b= -2
Viết một bình luận