Toán Lớp 6: Câu 16: tính giá trị biểu thức A= 5ab – 2 (a-b ) với a= 4 ; b= -2

Toán Lớp 6: Câu 16: tính giá trị biểu thức
A= 5ab – 2 (a-b ) với a= 4 ; b= -2

TRẢ LỜI

 1. A = 5ab – 2( a – b)
  A = 5. 4. ( – 2) – 2. [4 – ( – 2)]
  A = 5. 4. ( – 2) – 2. [ 4 + 2]
  A = 5. 4. ( – 2) – 2. 6
  A = – ( 5. 4). 2 – 2. 6
  A = -20. 2 – 2. 6
  A = 2. [( – 20) – 6]
  A = 2. ( – 26)
  A = – 52
   

  Trả lời

Viết một bình luận