Toán Lớp 6: cho A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000 chứng minh A chia hết cho 6

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 6: cho A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000 chứng minh A chia hết cho 6
Viết một bình luận