Toán Lớp 6: cho A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000 chứng minh A chia hết cho 6

Toán Lớp 6: cho A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000 chứng minh A chia hết cho 6

TRẢ LỜI

 1. Trả lời:
  A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000
  A=(5+5^2)+(5^3+5^4)+…+(5^1999+5^200)
  A=5(1+5)+5^3(1+5)+…+5^1999(1+5)
  A=5.6+5^3 .6+….+5^1999 .6
  A=(5+5^3+…+5^1999).6 \vdots 6
  =>A=5+5^2+5^3+5^4+…+5^2000 \vdots 6

  Trả lời
 2. Answer
  A = 5 + 5^2 + 5^3 + … + 5^2000
  A = (5 + 5^2) + (5^3 + 5^4) + … + (5^1999 + 5^2000)
  A = 5 . (1 + 5) + 5^3 . (1 + 5) + … + 5^1999 . (1 + 5)
  A = 5 . 6 + 5^3 . 6 + … + 5^1999 . 6
  A = 6 . (5 + 5^3 + … + 5^1999) \vdots 6
  $\text{Vậy bài toán được chứng minh}$

  Trả lời

Viết một bình luận