Toán Lớp 6: Câu 14 Quy đồng mẫu các phân số sau a 5/14;4/21. b 5/12;7/15;4/27

Toán Lớp 6: Câu 14 Quy đồng mẫu các phân số sau
a 5/14;4/21. b 5/12;7/15;4/27

TRẢ LỜI

 1. a) 5/14;4/21
  Ta có :
  14 = 2. 7
  21 = 3. 7
  BCNNNN(14, 21) = 2. 3. 7 = 42
  @5/14=(5.3)/14.3 = 15/42
  @4/21=4.2/21.2 = 8/42
  b )5/12;7/15;4/27
  Ta có :
  5 = 5
  12 = 2^2.3
  15 = 3. 5
  BCNNNN(5, 12, 15) = 2^2 .3.5 = 60
  @4/5=4.12/5.12=48/60
  @7/12=7.5/12.5=35/60
  @8/15=8.4/15.4=32/60
  @thew

  Trả lời

Viết một bình luận