Toán Lớp 6: Cho tổng sau : S = 1 + 7 + 7 mũ 1 + 7 mũ 3 + 7 mũ 4 + 7 mũ 5 +…+7mũ2020+7mũ 2021 Chứng minh S chia hết cho 19

Toán Lớp 6: Cho tổng sau : S = 1 + 7 + 7 mũ 1 + 7 mũ 3 + 7 mũ 4 + 7 mũ 5 +…+7mũ2020+7mũ 2021
Chứng minh S chia hết cho 19

TRẢ LỜI

 1. Lời giải chi tiết:
  Ta có:
  S=1+7+7^2+7^3+7^4+7^5+…+7^2020+7^2021
  S=(1+7+7^2)+(7^3+7^4+7^5)+…+(7^2019+7^2020+7^2021)
  S=1(1+7+7^2)+7^3.(1+7+7^2)+…+7^2019.(1+7+7^2)
  S=1.57+7^(3).57+…+7^(2019).57
  S=57.(1+7^3+…+7^2019)
  S=19.3.(1+7^3+…+7^2019)\vdots19
  Vậy S\vdots19

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vậy 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  S=1+7+72+73+74+75+…+72020+72021
  S=(1+7+72)+(73+74+75)+…+(72019+72020+72021)
  S=1(1+7+72)+73.(1+7+72)+…+72019.(1+7+72)
  S=1.57+73.57+…+72019.57
  S=57.(1+73+…+72019)
  S=19.3.(1+73+…+72019)⋮19
  Vậy 
   

  Trả lời

Viết một bình luận