Toán Lớp 6: Cho tổng sau : S = 1 + 7 + 7 mũ 1 + 7 mũ 3 + 7 mũ 4 + 7 mũ 5 +…+7mũ2020+7mũ 2021 Chứng minh S chia hết cho 19

By Thúy Hường

Toán Lớp 6: Cho tổng sau : S = 1 + 7 + 7 mũ 1 + 7 mũ 3 + 7 mũ 4 + 7 mũ 5 +…+7mũ2020+7mũ 2021
Chứng minh S chia hết cho 19
Viết một bình luận