Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 13: Nước đóng băng ở 0 oC trở xuống. Trong phát biểu nào sau đây sai A. Nước sẽ đóng băng ở 3 . o – C B. Nước sẽ đóng băng ở 0 . o

Toán Lớp 6: Câu 13: Nước đóng băng ở 0 oC trở xuống. Trong phát biểu nào sau đây sai
A. Nước sẽ đóng băng ở 3 . o – C
B. Nước sẽ đóng băng ở 0 . oC
C. Nước sẽ đóng băng ở 3 . oC
D. Nước sẽ không đóng băng ở 3 oC .

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 13: Nước đóng băng ở 0 oC trở xuống. Trong phát biểu nào sau đây sai
  A. Nước sẽ đóng băng ở 3 . o – C
  B. Nước sẽ đóng băng ở 0 . oC
  C. Nước sẽ đóng băng ở 3 . oC
  D. Nước sẽ không đóng băng ở 3 oC .
  => Chọn C
  => Vì nước đóng băng ở 0 oC trở xuống => oC sẽ nhỏ hơn 0
  => C sai
   

 2. Giải đáp:
  Câu 13: Nước đóng băng ở $0^{0}$C trở xuống. Trong phát biểu nào sau đây sai?
  ⇒ Chọn C. Nước sẽ đóng băng ở $3^{0}$C
  Vì $3^{0}$C > 0 nên nhiệt độ chưa phải là lạnh quá nên nước sẽ không bị đóng băng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )