Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 12. Tìm các chữ số x , y để số có dạng: a) x y 351 chia hết cho 2; 3 và 5 b)2 34 x y chia hết cho 3 và chia cho 5 dư 3

Toán Lớp 6: Câu 12. Tìm các chữ số x , y để số có dạng:
a) x y 351 chia hết cho 2; 3 và 5
b)2 34 x y chia hết cho 3 và chia cho 5 dư 3

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a, 10351 
  b, Không có số nào thỏa mãn 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Câu 12: 
  a, \overline{xy351}   $\vdots$ 2; 3; 5.
  Để \overline{xy351}  $\vdots$ 2 và 5
  => y = 0
  Thay y= 0 vào\overline{xy351} , ta được:
  \overline{x0351}
  => \overline{x0351}  $\vdots$ 9
  => x + 0 + 3 + 5 + 1 $\vdots$ 9
  => 9 + x $\vdots$ 9
  Mà x $\in$ N, 0 ≤ x ≤ 9
  => x = 1, y=0
  Vậy ta được số 10351
  b, \overline{234xy}  $\vdots$ 3 và 5 dư 3
  Để \overline{234xy}  $\vdots$ 3 và 5 
  => x = 1
  => y = 5
  Thay x = 1; y = 5 vào \overline{234xy} , ta được:
  23415 $\vdots$ 3 và 5
  Mà theo đề bài, ta có x, y ÷ 3 và 5 dư 3
  => x, y  $\not\vdots$  3 và 5
  => x, y  $\in$ ∅
  Vì các số ÷5 dư 3 lại $\vdots$ 3 hoặc ÷3 dư 2 hoặc 1
  Vậy \overline{234xy} không tồn tại 
  Dấu gạch ngang trên đầu các số cho biết số đó là SỐ TỰ NHIÊN 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc