Toán Lớp 6: Câu 1 : Viết tập hợp A các số nguyên lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3.

Toán Lớp 6: Câu 1 : Viết tập hợp A các số nguyên lớn hơn -2 và nhỏ hơn 3.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận