Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 1. Cho tập hợp E gồm các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 5. Khi đó số phần tử của tập hợp E là: А. 9 В. 10 С. 80 D.

Toán Lớp 6: Câu 1. Cho tập hợp E gồm các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 5. Khi
đó số phần tử của tập hợp E là:
А. 9
В. 10
С. 80
D. 81
Câu 2. Số 14 được viết bằng chữ số La mã:
Α. XVI
В. XIV
С. XIII
D. IVX
Câu 3. Cho số tự nhiên ab nếu viết thêm chữ số 3 vào cuối số tự nhiên đã cho thì được
số ab3 . Khi đó:
А. ab3 – 3.ab
В. аb3 3 ab +3
C. ab3 = 3.ab+10
D. ab3 = 10.ab+3
Câu 4. Cho 2*** = 2*.16 , khi đó số tự nhiên x
bằng:
А. 32
В. 31
С. 24
D. 23
Câu 5. Cho A = 2x + 2020 + 2021 với xEN , để 4 chia hết cho 5 thì
A. * chia hết cho 5 B. * chia cho 5 dự 4
C. x chia cho 5 dự 3 D. x chia cho 5 dư 2
Câu 6. Cho 4 +1) , với nƐN*, khi đó n bằng:
А.1
B.0; 1
С. 1; 3
D. 0; 1; 3
Câu 7. Biết x + 2021 là số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau, khi đó x bằng:
А. — 1 921
В.
– 1 919
С. 1 921
D. 2123
Câu 8. Sắp xếp các số nguyên: 2;-29;5;1; –2;0 theo thứ tự giảm dần là:
А. 5;2;1;0; —29; -2
В. -29; -2;0; 1; 2;5
С -29; -2;2;5%;1;0
D. 5;2;1;0; –2; -29.
Câu 9. Vùng Xi-bê-ri (Liên Bang Nga) có nhiệt độ chênh lệch (nhiệt độ cao nhất trừ
nhiệt độ thấp nhất) trong năm nhiều nhất thế giới: Nhiệt độ thấp nhất là -70°C , nhiệt
độ cao nhất là -37°C . Nhiệt độ chênh lệch của vùng Xi-bê-ri là:
А. 107°C В. -33°C С. 33°C D.-107°C
Câu 10. Cho tập hợp 4 = {x=-4 А. ОВ. – 4С. 4 D. 5
Câu 11. Biết số M = 25a3b chia hết cho 5 và 9 nhưng không chia hết cho 2. Khi đó b –
a bằng
А. 2 В. 8 С. – 2 D.- 8
Câu 12. Nếu x là số nguyên tố lớn nhất có một chữ số, y là số nguyên âm lớn nhất thì
x +y + 2 là
А. 10В. 9С. 8 D. 7
Câu 13. Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn sao cho: khi chia các số 46; 32; 56 cho a thì
đều chia hết, khi đó a là:
А. 2 В. 4 С. 8 D.13
Câu 14. Câu nào trong các câu sau đây là câu đúng
A. Phép chia 687 cho 18 có số dự là 3
C. Phép chia 9845 cho 125 có số dư là 130. D. Phép chia 295 cho 5 có thương là 300
Câu 15. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9 nhưng không chia hết cho 5
A. 34 515 B. 23 454 C. 54 321 D.93 240
Câu 16. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai
A.Trong tam giác đều, ba góc bằng nhau và bằng 60°.
B.Trong hình vuông, bốn cạnh bằng nhau.
C.Hình lục giác đều có các đường chéo bằng nhau.
D.Trong hình thoi, hai đường chéo vuông góc với nhau.
Câu 17. Diện tích của một hình vuông có cạnh 5cm là
A. 20 cm? B. 25 cm C. 25 cm² D.20 cm
Câu 18. Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 16cm, diện tích bằng a cm?. Tính chiều
rộng của hình chữ nhật này (là một số tự nhiên) nếu biết a là số tự nhiên từ 220 đến
B. Phép chia 2048 cho 128 có thương là 0
228.
A. 13 cm B. 14 cm C. 15 cm D. 16 cm
Câu 19. Trong các hình sau, hình nào không có trục đổi xứng
A. tam giác đều B. lục giác đều C. hình thoi D. hình bình hành
Câu 20. Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 40 dm , chiều rộng là
6dm. Người ta lắp đèn trang trí xung quanh mép tấm biển. Chi phí mỗi mét của đèn là
35 000 đồng. Số tiền phải chi cho việc mua đèn là
A. 420 000 đồng B. 840 000 đầngC 322 000 đầng D 161.000 đồng
< khẩn >

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   câu 1 : a, 9
   câu 2 : b, XIV
   câu 3 : d,ab3 3 ab +3
   câu 4 : c,23
   câu 5 : b, x chia cho 5 dư 3
   câu 6 : c,1;3
  câu 7 : b, – 1 921
  câu 8 : b
  câu 9 : d, -107độC
  10,d
  11,b
  12,b
  13,c
  14,d
  15,a
  16,c
  17,d
  18,b
  19,d
  20,d

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  câu 1 : a
   câu 2 : b
   câu 3 : d
   câu 4 : c
   câu 5 : b
   câu 6 : c
  câu 7 : b
  câu 8 : b
  câu 9 : d
  câu 10 : d
  câu 11 : b
  câu 12 : b
  câu 13 : c
  câu 14 : d
  câu 15 : a
  câu 16 : c
  câu 17 : d
  câu 18 : b
  câu 19 : d
  câu 20 : d
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình