Toán Lớp 6: cần gấp thời hạn tối ngày mai 1 ) Một khu rừng hình chữ nhật có diện tích 450000m vông . Hỏi nếu khu rừng đó vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1

Toán Lớp 6: cần gấp thời hạn tối ngày mai
1 ) Một khu rừng hình chữ nhật có diện tích 450000m vông . Hỏi nếu khu rừng đó vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 10000 thì sẽ có diện tích là bao nhiêu
2 ) Có 3 tổ trồng cây trồng được 51 cây . Biết rằng số cây của tổ 1 trồng được nhiều hơn số cây của tổ 2 được là 1 cây , số cây của tổ 2 trồng được bằng 3/ 4 số cây của tổ 3 trồng được . tính số cây mỗi tổ
3 ) Huy và hoàng phải trực nhật . nếu 1 mình huy làm phải mất 30 phút , nếu cả 2 bạn cùng làm thì mất 12 phút . hỏi nếu 1 mình Hoàng làm thì mất bao nhiêu phút

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1,
  Nếu khu rừng đó vẽ trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 10000 thì sẽ có diện tích là:
                                     450000 x 1/10000=45 ( m²)
  2, 
  Tổ 2: I___I___I___I
  Tổ 1:I___I___I___I_I
  Tổ 3:I___I___I___I___I
  Tổ 2 trồng được số cây là: (51-1):(3+3+4)x3=15 ( cây )
  Tổ 1 trồng được số cây là: 15+1=16( cây )
  Tổ 3 trồng được số cây là: 51-15-16=20 ( cây )
  3,Trong 1 phút , Huy làm được số phần cồng việc là:
                              1:30=1/30 ( công việc )
  Trong 1 phút , cả hai bạn làm được số phần cồng việc là:
                              1:12=1/12 ( công việc )
   Thời gian để Hoàng làm xong công việc một mình là:
                        1 : (1/12-1/30)=20 ( phút )
  4,
  khi trừ 1 số có 5 chữ số đi 678 , 1 học sinh dặt tính nhầm để cho các chữ số của số 678 chữ số lệch sang bên trái 1 hàng thì ta có phép trừ: Số bị trừ – 6780=5565
  ⇒ Số bị trừ là:
                           5565 + 6780 =12345
  Kết quả đúng của phép tính là:
                         12345 – 678=11667

  Trả lời
 2. bài 1
  text(diện tích khu vườn đó vẽ trên tỉ lệ) 1:10000
  450000÷10000=45 ( m^2)
  text(đ/s: 45m²)
  bài 2
  text(theo đề bài ta có sơ đồ:)
  tổ 1: |—–||—–||—–||-|
  tổ 2: |—–||—–||—–|
  tổ 3: |—–||—–||—–||—–|
  text(tổng số phần bằng nhau là:)
  4+3+3=10 phần
  text(giá trị 1 phần là:)
  (51-1):10=6 cây
  text(tổ 1 trồng được số cây là:)
  5×3+1=16 cây
  text(tổ 2 trồng được số cây là:)
  16-1=15 cây
  text(tổ 3 trồng được số cây là:)
  15÷3/4=20 cây
  text(đ/s:tổ 1: 16 cây)
         text(tổ 2: 15 cây)
         text(tổ 3: 20 cây )
   bài 3
  text(trong 1 phút Huy trực nhật được)
  1:30=1/30 lớp
  text(trong 1 phút 2 bn trực nhật được:)
  1:12=1/12 lớp 
  text(trong 1 phút 1 mình Hoàng trực nhật được)
  1/12-1/30=1/20 lớp
  text(một mình Hoàng trực nhật thì mất:)
  1:1/20=20 phút
  text(đ/s: 20 phút)
  câu 4:
  text(vì đặt số trừ qua bên trái nên số trừ tăng gấp 10 lần)
  678×10=6780
  text(số bị trừ là: )
  6780+5565=12345
  text(hiệu đúng là:)
  12345-678=11667
  text(đ/s: số bị trừ: 12345)
          text( hiệu: 11667)    

  Trả lời

Viết một bình luận