Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài này làm cách nào vậy mọi người(giải thích giúp mình luôn nha????) Số học sinh của một trường khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7 và hàng 9

Toán Lớp 6: Bài này làm cách nào vậy mọi người(giải thích giúp mình luôn nha????)
Số học sinh của một trường khi xếp hàng 3, hàng 4, hàng 7 và hàng 9 đều vừa đủ hàng, tim số học sinh trường đó. Biết rằng số học sinh của trường trong khoảng từr 1500 den 1700?

Comments ( 2 )

 1. Gọi số HS cần tìm là a (a ∈ N* và 1 500≤a≤1 700)
  Theo đề bài, ta có :
  a chia hết cho 3;4;7;9 ⇒ a ∈ BC(3;4;7;9)
  3 = 3.1
  4 =2²
  7 = 7.1
  9 = 3²
  ⇒BCNN(3;4;7;9) = 3². 1. 2².7 = 252
  ⇒BC(3;4;7;9) ={0;252;504;756;1008;1260;1512;1764;….}
  Mà 1 500≤a≤1 700 nên số HS của trường đó là 1512 HS
    

 2. Lời giải:tham khảo nha
  Gọi số hs cần tìm là D(hs) d€N
  Khi xếp thành hàng 3 hàng 4 hàng 7 hàng 9 đều vừa đủ=> Số học sinh cần tìm €BC(3;4;7;9)
  Ta có:
  3=3
  4=2²
  7=7
  9=3²=>BCNN(3;4;7;9)=3².2².7=252
  =>BC(3;4;7;9)=B(252)={0;252;756;504;1008;1260;1512;….}
  Mà 1500

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thúy Mai